کمیته روابط عمومی

شرح وظایف کمیته تخصصی روابط عمومی و اطلاع رسانی

اهداف :
کمیته تخصصی روابط عمومی و اطلاع رسانی به عنوان بازوی اطلاع رسانی و آگاهی اعضاء و ...رابط بین هیات مدیره ، اعضاء ، حامیان و دیگر افراد و شرکتها و گروه های داخلی ، با افراد ، شرکتها و غیره ی خارج از سیستم انجمن می باشد . این کمیته دارای وظایف متعدد خصوصا در بحث ایجاد ارتباط بین کمیته های تخصصی انجمن و به روز رسانی اطلاعات و مصوبات و عملکرد این کمیته ها و ارائه آنها بر اساس صلاحدید هیات مدیره و دبیر به مراجع مورد نظر می باشد.
فعالیت های این کمیته زیر نظر مستقیم دبیر و سایر اعضای هیئت مدیره می باشد.

برنامه ها :